Shuha

ADJECTIVE
  1. of or pertaining to any Shinto sect other than Kokka Shinto
Linguix Browser extension
Fix your writing
on millions of websites
Get Started For Free Linguix pencil

How To Use Shuha In A Sentence

  • Ryukyu shogi tsuba Ryukyuan shogoin turnip tsubo sabi shogun Tsuga sakai, adj. shogunate tsugaresinol sakaki shoji tsunami sake shomio tsurugi sakura Showa tsutsugamushi samisen shoya disease samsien shoyu tsutsugamushi mite samurai shubunkin tsutsumu san Shuha, adj. tycoon Sanda ware sika udo sanpaku, adj. VERBATIM: The Language Quarterly Vol IX No 1
View all
This website uses cookies to make Linguix work for you. By using this site, you agree to our cookie policy