kapuka

NOUN
  1. small New Zealand broadleaf evergreen tree often cultivated in warm regions as an ornamental
Linguix Browser extension
Fix your writing
on millions of websites
Start Error-Free Writing Linguix pencil

How To Use kapuka In A Sentence

  • Over the same period other publishers produced a further 100 items, including the only publications in Pukapukan (from Mataaliki Press) and the Pasifika Press series of dictionaries and/or language course books in Samoan, Cook Islands Mäori and Tongan. Book & Print in New Zealand: A Guide to Print Culture in New Zealand
  • Kapukaihaoa i ka Makaula, a me kana mau hana, nolaila oia i olelo mau ai ia Waka ma ka hihio e ahai mua ia Laieikawai ma kahi hiki ole ke loaa. The Hawaiian Romance Of Laieikawai
  • A no kela olelo a Aiwohikupua, pane mai la o Hauailiki, "Aole e loaa ia oe, no ka mea, ua ike aku la wau i ke kapu o ke Alii wahine, a kapukapu no hoi me ou mau kaikuahine, hookahi nae kaikuahine huhu loa, o kahi mea uuku, nolaila ko'u manao paa aole e loaa ia oe, a he uku no kou kokoke aku. The Hawaiian Romance Of Laieikawai
View all
This website uses cookies to make Linguix work for you. By using this site, you agree to our cookie policy